Prin adoptarea H.G. nr. 368/ 2023 se modifică cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare, începând cu 1 mai 2023, pentru cetățenii străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Familiile și persoanele singure aflați în această situație, vor primi un cuantum diferențiat pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană, respectiv:

– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;

– începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, vor primi doar 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.

 

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau, după caz, de persoana singură majoră cu domiciliul declarat pe raza municipiului Piatra-Neamț, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a) copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de

Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

c) documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute expres în conținutul H.G. nr. 368/ 2023.

 

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.

– pentru următoarele 3 luni:

a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

– în calitate de audienți, sau

– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

– începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:

a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;

b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

 

Categoriile de persoane care nu necesită prezentarea documentelor doveditoare sus menționate sunt  cele care îndeplinesc următoarele condiții:

   a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

   b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

   c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

   d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, instituția responsabilă cu implementarea politicilor sociale la nivel local, s-a alăturat programului ROMACT, programul european destinat integrării romilor în societate prin facilitarea accesului la locuințe, educație și locuri de muncă. Programul ROMACT, dezvoltat de către Consiliul Europei și Comisia Europeană, urmărește să îmbunătățească capacitatea autorităților locale de a dezvolta și de a implementa planuri și proiecte pentru incluziune romilor. Fiind lansat încă din 2013 la nivelul Uniunii Europene, programul pentru incluziunea persoanelor de etnie romă a fost implementat, până în prezent, în 6 state și peste 180 de municipii.

 

Prima etapă a consolidării relației de colaborare a constat în înaintarea unei scrisori de intenție pentru ca Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț să devină  partener, ca urmare a întâlnirii organizate în luna februarie 2023, la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț, unde reprezentanții ROMACT au prezentat beneficiile programului, punând în valoare experiența acumulată de-a lungul timpului.

 

Programul ajută autoritățile locale să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor, inclusiv a romilor, prin evaluarea în comun a nevoilor, planificarea acțiunilor împreună cu toți cei implicați și facilitarea transpunerii acestor planuri în măsuri concrete. De interes și prioritar pentru instituția noastră este, în momentul de față, edictarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra-Neamț, în intervalul 2024 -2030, precum și elaborarea Planului local de acțiune pentru comunitățile de romi din municipiul Piatra-Neamț, în perioada 2024-2027.

 

Pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială a cetățenilor de etnie romă, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură accesul acestora la drepturile fundamentale, precum dreptul la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și un loc de muncă, respectiv:

- 96 de persoane au fost încadrate pe piața muncii.

- aproximativ 1.100 de copii sunt susținuți în sistemul educațional prin programe de educație antepreșcolară, școlară, non-formală și informală;

- peste 80 de persoane de etnie roma cu vârsta între 11- 45 de ani au fost înscriși în cadrul programului „A Doua Șansă”;

- 45 de elevi beneficiază zilnic de proiectul de remediere școlară;

- peste 250 de persoane sunt găzduite în locuințe sociale;

- 300 de persoane beneficiază de supliment la plata facturilor și utilităților.

 

              

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a acordat, pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, 2.128 de ajutoare pentru  încălzire și 3.744 de suplimente de energie. De acest sprijin financiar au beneciat doar familiile care au realizat un venit mediu net lunar de 1.386 lei/ membru  și persoanele singure care au realizat un venit net de până la 2.053 lei, cu respectarea tuturor condițiilor de acordare prevăzute în legislația națională.

 

În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, s-au înregistrat:

-          -143 cereri pentru încălzire folosind energia electrică, din care 129 au fost aprobate și 14 respinse;

-          -1.707 cereri pentru încălzire folosind gaze naturale, din care 1.527 au fost aprobate și 180 respinse;

-          - 608 cereri pentru încălzire folosind combustibili solizi/ petrolieri, din care 472 au fost aprobate și 136 respinse.

Cererile au fost respinse deoarece din documentele depuse sau în urma anchetelor sociale efectuate, s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de elibigilitate.

 

Pentru acordarea suplimentului de energie, s-au înregistrat:

-          -1.837 cereri, depuse și aprobate pentru energie electrică;

-          -1.462 cereri, depuse și aprobate pentru gaze naturale;

-          - 445 cereri, depuse și aprobate  pentru combustibili solizi/ petrolieri.

 

                   

 

 

 

Direcția de Asistența Socială a municipiului Piatra-Neamț, prin implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, SMIS 129792, anunță procedura de înscriere a copiilor, cu vârste cuprinse între 3-18 ani, la Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii și Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani.

 

Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii oferă copiilor de vârstă școlară cadrul necesar desfășurării unor activități prin care să își dezvolte aptitudinile necesare pentru un stil de viață independent. Activitățile implementate de către echipa multidisciplinară, urmăresc creșterea accesului la educație, dezvoltarea socio-emoțională, precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

 

În cadrul Centrului de Zi pentru Preșcolari Castani se asigură servicii educaționale integrate pentru copiii de vârstă preșcolară, care provin din medii sociale defavorizate aflați în risc de exclusiune socială, iar echipa multidisciplinară adaptează activitatea educațională în funcție de nevoile identificate.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț urmărește prin implementarea acestui proiect să prevină riscul de excluziune socială a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, asigurând servicii integrate la standarde europene, concretizate prin activități educativ/ recreative, activități de socializare și integrare socială adaptate la nevoile grupului, activități medicale de îngrijire igienico-sanitare și consiliere individuală și de grup. De asemenea, în cadrul ambelor centre se organizează periodic întâlniri cu părinții beneficiarilor pentru dezvoltarea abilităților parentale și îmbunătățirea comunicării intrafamiliale, ceea ce conduce implicit la îmbunătățirea relațiilor interumane și integrarea normelor și regulilor stabilite de comunitate, prevenind astfel dependența socială și comportamemntele abuzive.

 

Proiectul „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, SMIS 129792”, cu perioadă de implementare cuprinsă între 25 mai 2020 – 24 august 2023, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.254.522,64 lei.

 

Dosarele pentru înscrierea copiilor în cadrul centrelelor se pot depune de către reprezentanții legali, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Lista documentelor necesare înscrierii și alte informații le puteți găsi accesând link-urile https://bit.ly/centruldeziCastani și https://bit.ly/centrulCSASC  sau la numerele de telefon 0233 622 968 și 0748 146 754.

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială începe de luni, 𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯, distribuirea pachetelor cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), la Depozitul Local de pe strada Izvoare, nr. 151K (cartier Speranța), conform programului de funcționare 𝐋𝐔𝐍𝐈 - 𝐉𝐎𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎𝟏𝟔:𝟎𝟎 și 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎𝟏𝟒:𝟎𝟎.

Perioada de distribuire a pachetelor cu alimente este stabilită prin OUG nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, astfel:

- 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝟰𝟱 𝗱𝗲 𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, respectiv intervalul 𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲𝟭𝟳 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯, pentru familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 și familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010;

- 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝗱𝗲 𝟭𝟱 𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale, respectiv 𝟭𝟴 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗲𝗹𝗲 𝗶̂𝗻𝗰𝗮𝗱𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗽 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝘁 𝘀̦𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃, iar pachetele se acordă în limita stocului disponibil.

Pachetele cu alimente conțin următoarele produse:

️5 kg făină de grâu,

️4 kg mălai,

️0,8 kg paste făinoase,

️4 litri ulei,

️2 kg zahăr,

️4 kg orez,

️5 conserve de vită (1,5 kg),

️3 conserve carne de porc (0,9 kg),

️5 conserve pate ficat (1 kg),

️1 borcan gem fructe (0,36 kg),

️1 borcan gem fructe dietetic (0,36 kg),

️2 borcane compot fructe (1,44 kg).

Eliberarea pachetelor se va face către titularului beneficiului acordat, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificarea identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente. În cazul persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav, se prezintă și o copie după certificatul de handicap.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamt, Serviciul Asistență Socială, din str. dr. Dimitrie Ernici nr. 3, tel. 0233.218.991 – interior 135.

 

                       

Începând cu luna februarie, până în luna iulie 2023, locuitorii municipiului Piatra-Neamț se pot testa gratuit, la cabinetele medicilor de familie afiliați programului Livero 2 - EST , în vederea prevenirii, depistării precoce, diagnostic și prescrierea tratamentului pacienților care au fost depistați pozitivi cu infecții virale cu virusurile hepatice B/D și C.
Campania LIVE(RO)2-EST este un program al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Asociaţiei Române Anti-Sida (ARAS) și al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iași, care constă în furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice, secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, din regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est.
Proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO)2 - EST”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se derulează până la finalul anului 2023 și are o valoare totală 52,397,520.56 lei, din care valoarea cofinanțării UE 51,661,021.53 lei.
Mai jos găsiți harta medicilor afiliați acestei campanii.
 

În vederea îmbunătățirii infrasctructurii serviciilor sociale acordate la nivel local, astăzi, 18 ianuarie, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț lansează în dezbatere publică Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2023.

 

Timp de 30 de zile, furnizorii publici şi privaţi, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale sunt invitați să consulte și să propună proiecte care vizează creșterea calității serviciilor sociale oferite în prezent, cât și înființarea de noi servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi, din municipiul Piatra-Neamț

 

Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2023 poate fi consultat mai jos. Așteptăm propunerile și sugestiile dumneavoastră atât pe adresa de e-mail a instituției Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cât și la registratura Direcției de Asistență Socială a muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

                            

 

Attachments:
Download this file (Plan actiune DAS 2023.doc)Plan actiune DAS 2023.doc[ ]2023-01-18

Direcția de Asistență a municipiului Piatra-Neamț, în urma apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, a depus la finalul săptămânii trecute proiectul „Centrul de zi pentru susținerea copiilor cu dizabilități”, în vederea obținerii unei finanțari nerambursabile pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea unui spațiu dezafectat, din zona Văleni.

Clădirea situată în strada Aleea Tineretului, nr. 7, din municipiul Piatra-Neamț va fi inclusă într-o rețea de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, în care 42 de copii cu dizabilități, din comunitatea locală, vor putea beneficia de servicii sociale de specialitate, precum:

terapiile recuperatorii de tip kineto;

terapie comportamentală și ocupațională;

logopedie și educație informală si nonformală;

recreere-socializare și consiliere;

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională;

servicii de consiliere și educare pentru părinți.

Valoarea totală a investiției este de 3.886.731,60 lei, din care finanțarea acordată prin PNRR va fi de 1.943.188,87 lei, iar Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț va contribui cu suma de 2.574.580,70 lei.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț urmărește creșterea gradului de integrare socială a copiilor cu dizabilități expuși riscului de a fi separați de familiei, prin înființarea unui centru de zi destinat reabilitării funcționale a acestora.

            

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, de tip modul, aferente sesiunii de depunere, organizată în perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, începând de miercuri, 4 ianuarie, până marți, 10 ianuarie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

În perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, organizează sesiune de depunere sau actualizare dosare pentru locuințele sociale, de tip modul, situate pe strada Gheorghe Asachi.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând următorul link: https://bit.ly/repartizarelocuințesociale

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii sociale tuturor categoriilor de persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura un adăpost și care au domiciliul/ reședința pe raza municipalității. Prin Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost, din cartierul Speranța, celor aflați în nevoie li se acordă găzduire pe perioadă determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul persoanelor fără adăpost, începând cu acest sezon rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț a acordat sumele necesare pentru ca  aceștia să primească în fiecare seară la sosirea în centru și servicii de hrană, care constau în acordarea unei cine, pregătite prin Serviciul de Cantină Socială al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț.

Întrucât suntem aproape de jumătatea primei luni din sezonul rece, iar temperaturile din timpul nopții au început să scadă simțitor, Direcția de Asistență Socială face apel la comunitatea locală să semnaleze toate situațiile în care observă persoane adăpostite în spații deschise sau în locuri improvizate, la următoarele numere de telefon:

 𝟎𝟐𝟑𝟑.𝟔𝟐𝟐.𝟗𝟔𝟖 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

 𝟎𝟕𝟓𝟗.𝟎𝟑𝟑.𝟏𝟕𝟎 - Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără Adăpost.

                                              

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, au întocmit clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, după evaluarea și soluționarea contestațiilor depuse.

Comisia Socială a aprobat clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, urmând ca acesta să fie supus votului în plenul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț. Contractele de locațiune se vor încheia după cele două etape, cu mențiunea ca persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale să-și fi îndeplinit obligații financiare restante.

Clasamentul final privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala a mun Piatra Neamt intentioneaza sa atribuie direct contractul ,,Montaj sistem de supraveghere - Centru de cazare temporara a  persoanelor fara adapost din Piatra Neamt - Speranta”. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1322218/17.10.2022

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf art. 187 alin 3 lit a Legea 98/2016

Termen de depunere oferte: 24.10.2022 ora 12

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Draft Contract de lucrări .docx)Draft Contract de lucrări .docx[ ]2022-10-17
Download this file (Formulare.docx)Formulare.docx[ ]2022-10-17

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială în perioada 3 octombrie - 22 noiembrie, primește dosare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023.

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care folosesc gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Dosarele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)--cerere tip;

-acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

-documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

-certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a dosarelor, în baza unei cereri, certificatul de atestare fiscală se poate solicita și de la Biroul de Registratură;

-facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

-certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

-contract inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.;

-extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii de depunere a dosarelor depuse în perioada august – septembrie 2022.

În această sesiune au fost disponibile spre repartizare 22 de locuințe sociale, pentru care s-au înregistrat 152 de cereri. Criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conforme cu prevederile Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, respectiv 12 – 20 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

Anunț privind înscrierea copiilor la Creșa “Primii pași”

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Socială, primește dosare pentru înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în cadrul Creșei “Primii pași”

Dosarul trebuie sa conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicări/ anunțuri);

b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

c) certificatul de naștere al copilului în original și copie;

d) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;

e) adeverința de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sanatos clinic;

f) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;

g) adeverința de la AJOFM (pentru părinții care nu au loc de muncă dar se află în căutarea unui loc de muncă)

Grupul țintă al creșei este format din copii proveniți din familii aflate în dificultate, respectiv:

­- copii proveniți din familii monoparentale;

-­ copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte sunt în somaj sau în cautarea unui loc de muncă;

­- copii proveniți din familii care locuiesc în spații supraaglomerate, în zone defavorizate și/sau aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate;

 - copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte au un nivel scăzut de educație;

 - copii cu părinți plecați în străinătate;

- copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt insuficiente;

- sa aiba varsta cuprinsa intre 0-2 ani, respectiv copii de 3 ani neîmpliniți la data intrarii in creșă.

Dosarele se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Creșa “Primii pași” funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială și are misiunea de a oferi servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor. Serviciile de educație sunt oferinte prin cei 4 educatori specializați, angajați ai instituției.

Toate serviciile acordate în cadrul Creșei “Primii pași” sunt gratuite.

Pentru stimularea participării grupului țintă la serviciile de educație timpurie antepreșcolară, se acordă subvenții pentru copiii antepreșcolari. Fiecare copil care frecventează programul Centrului de zi “Primii pași” va primi o subvenție de 1800 lei/an, cu respectarea anumitor condiții și anume, prezența zilnică. Subvențiile vor acoperi necesități precum cheltuieli pentru haine, cheltuieli cu deplasarea la centru.

Prin Centrul de zi „Primii pași”, Direcția de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii cu caracter social, medical și educațional, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a 76 de copii de vârsta antepreșcolară care provin din medii sociale vulnerabile. Centrul este finanțat din Fondul Social European „Creșterea participării la învațamântul antepreșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași", cod SMIS 133203.

 

Attachments:
Download this file (CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc)CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc[ ]2022-09-01

La inițiativa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț, trei echipaje din cadrul Biroului Ordine Publică au participat, marți, 30 august 2022, la o acțiune de identificare a locuințelor sociale și a persoanelor care le ocupă, cu sau fără contracte de închiriere, în cartierul Văleni 1.

Agenții Poliției Locale Piatra Neamț au verificat 16 vile cu câte 4 apartamente și au legitimat 32 de persoane. Titularii contractelor de închiriere expirate au fost consiliați cu privire la documentele necesare pentru prelungire, fiind îndrumați ca în cel mai scurt timp, să le depună la sediul Direcției de Asistență Socială. Doi bărbați și o femeie care locuiau fără forme legale în trei dintre locuințele

controlate, au fost sancționați contravențional pentru lipsa cărților de identitate, conform O.G. 97/2005.

Având în vedere că în cadrul Direcției de Asistență Socială se desfășoară sesiunea de depunere a dosarelor de locuințe, precum și actualizarea contractelor expirate, cetățenii au fost informați despre aceste proceduri.

De asemenea, celor interesați li s-au oferit informații suplimentare, pentru o corecta întocmire a dosarelor.

Locatarilor li s-a adus la cunoștință faptul că, punctajele lor pentru deținerea locuințelor sociale depind și de condiția frecventării școlii de către minorii pe care îi au în întreținere.

                                  

 

În perioada 16 august – 15 septembrie 2022, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială organizează sesiune de depunere sau actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale.

Cererile se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

*Se depun doar acele documente justificative care reflectă situația de vulnerabilitate a fiecărui solicitant de locuințe sociale.

*Copiile xerox ale documentelor solicitate se confruntă cu originalul aplicându-se sigiliul „Conform cu originalul” pe fiecare document în parte. Menţionăm că aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea de priorități a solicitanților de locuințe sociale destinate închirierii.

*Aparatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț va efectua ancheta socială pentru fiecare cerere, la domiciul declarat de solicitant.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând rubrica „Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale”. 

 

Inspectorii de specialitate ai Direcției de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind înscrierea copiilor de vârsta antepreșcolara în creșe, pentru anul școlar 2022-2023.
În prima etapa de înscriere s-au depus 232 de cereri, fiind declarate ca admise doar dosarele care au respectat condițiile de acces și care au obținut punctajul necesar ocuparii unuia dintre cele 175 de locuri disponibile în anul școlar 2022 - 2023. Deoarece toate locurile din creșe au fost ocupate, NU se va mai desfașura a doua etapă de înscriere, programata în perioada 16 - 24 iunie 2022.
Conform metodologiei, nu pot beneficia de servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere în cadrul creşelor:
- copiii ai caror părinţi nu au domiciliul/ reședința pe raza municipiului Piatra-Neamţ;
- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul „sanatos clinic și apt pentru intrare în creșa/ colectivitate”;
- copiii ai caror parinţi refuza sa aduca alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familiala, starea de sanatate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora.
Criteriile suplimentare de departajare sunt urmatoarele:
- copiii care au frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022;
- fratele/sora copilului care a frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022 și frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023;
- domiciliul parinților/ parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat;
- locul de muncă al parinților/parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat;
- fratele/sora copilului care frecventeaza ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023 are vârsta cuprinsa între 0 – 6 luni.
Punctaj dosar:
- copiii din municipiul Piatra Neamț, ai caror parinți/ reprezentanți legali au domiciliul/reședința pe raza municipiului Piatra-Neamț – 10 puncte;
- unui document care dovedește că este orfan de ambiipărinți (situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii parinți) – 10 puncte;
- unui document care dovedește ca este orfan de un singur parinte – 10 puncte;
- unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate, în ciclul antepreșcolar urmator, în unitatea de educație respectiva – 10 puncte;
- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlara și profesionala/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului – 10 puncte;
- copiii care au frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022 – 10 puncte;
- fratele/ sora copilului care a frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022 și frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023 – 10 puncte;
- domiciliul parinților/ parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat – 10 puncte;
- locul de munca al parinților/parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat – 10 puncte;
- fratele/ sora copilului care frecventeaza ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023 are vârsta cuprinsa între 0 – 6 luni – 10 puncte.
Attachments:
Download this file (Cresa Carpați.pdf)Cresa Carpați.pdf[ ]2022-06-15
Download this file (CRESA MARATEI.pdf)CRESA MARATEI.pdf[ ]2022-06-15
Download this file (CRESA DARMANESTI.pdf)CRESA DARMANESTI.pdf[ ]2022-06-15
Download this file (CRESA CENTRU.pdf)CRESA CENTRU.pdf[ ]2022-06-15
Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala a început procedura de înscriere a copiilor de vârsta antepreșcolara în creșe, pentru anul școlar 2022-2023, conform urmatorului calendar:
-Etapa 1: 30 mai – 10 iunie 2022
-Etapa 2: 16 -24 iunie 2022.
Dosarele pentru înscriere se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Dosarul trebuie sa conțina obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/ anunturi);
b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
c) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;
d) adeverința de la medicul de familie în care sa se menționeze ca respectivul copil este sanatos clinic;
e) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;
f) certificatul de naștere al copilului în original și copie.
Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele și presupun existența:
- unui document care dovedește ca este orfan de ambii parinți(situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți);
- unui document care dovedește ca este orfan de un singur parinte;
- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în ciclul antepreșcolar urmator, în unitatea de educație respectiva;
- unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlara și profesionala/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Nu pot beneficia de servicii pentru educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari în cadrul creşelor:
- copiii pentru care medicul de familie nu elibereaza adeverința medicala cu textul „sanatos clinic și apt pentru intrare în creșa/colectivitate”;
- copiii ai caror parinţi refuza sa aduca alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familiala, starea de sanatate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora.
Dosarele depuse în Etapa I vor fi analizate de catre comisia de înscriere a copiilor în unitațile de educație timpurie, în perioada 14.06 – 15.06.2022, iar lista ce conține copiii admiși/ respinși, numar de locuri libere va fi afișata în data de 15.06.2022.
Dosarele depuse în Etapa II vor fi analizate de catre comisia de înscriere a copiilor în unitațile de educație timpurie, în perioada 27.06 – 30.06.2022, iar lista ce conține copiii admiși/ respinși va fi afișata în data de 30.06.2022.
Menționam ca pentru anul școlar septembrie 2022-iulie 2023 sunt disponibile 175 locuri, dupa cum urmeaza:
- Creșa Centru → 35 de locuri,
- Creșa Darmanești → 35 de locuri,
- Creșa Carpați → 35 locuri,
- Creșa Maraței→ 70 locuri.
Pentru informații suplimentare puteți apela numarele de telefon 0233/ 622.968 sau 0748.146.754.
Persoanele care s-au vaccinat cu schema completa împotriva virusului COVID-19 și care nu au ridicat tichetele de masa pâna la data închiderii centrelor de vaccinare din municipiul Piatra-Neamț, le pot ridica de la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.
Tichetele de masa, în valoare de 100 de lei, se pot ridica personal, în baza actului de identitate și a adeverinței de vaccinare de catre cetațenii care s-au vaccinat la unul dintre centrele care au funcționat pe raza municipiului, respectiv:
📍Centrul de vaccinare: Piața Centrala „Sf. Gheorghe”, din str. Baltagului;
📍Centrul de vaccinare: Campusul Liceului Economic „Alexandru Ioan Cuza” (fost Economic) din str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 16;
📍Centrul de vaccinare de tip „drive-thru” amenajat în parcarea 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐭𝐲, b-dul Decebal, nr.79.
❗️𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧❗️ conform art.5, alin. (3) din Ordinul Ministerului Sanatații nr. 2359/ noiembrie 2021, tichetele de masa se pot ridica în termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa.
 

Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala începe de miercuri, 20 aprilie, distribuirea pachetelor cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Timp de 45 de zile, în intervalul 20 aprilie – 3 iunie, conform programului 𝐋𝐔𝐍𝐈 - 𝐉𝐎𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟔:𝟎𝟎 și 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟒:𝟎𝟎, sunt așteptate la Depozitul Local de pe strada Izvoare, nr.151K, cartier Speranța, urmatoarele categorii de beneficiari:

 • familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010.
Pachetele cu alimente conțin urmatoarele produse:
✔️ 5 kg faină de grâu;
✔️ 4 kg malai;
✔️ 0,8 kg paste fainoase;
✔️ 4 litri ulei;
✔️ 2 kg zahar;
✔️ 4 kg orez;
✔️ 5 conserve carne de vita (1,5 kg);
✔️ 3 conserve carne de porc (0,9 kg);
✔️ 5 conserve pate ficat (1 kg);
✔️ 1 borcan gem fructe (0,36 kg);
✔️ 1 borcan gem fructe dietetic (0,36 kg);
✔️ 2 borcane compot fructe (1,44 kg).
Eliberarea pachetelor se va face către titularul beneficiului acordat, în baza prezentarii actului de identitate valabil, verificarea identitaţii persoanei pe lista şi a semnarii procesului verbal de primire-primire a pachetului cu alimente.
În intervalul 6 – 20 iunie, se va organiza o nouă etapă de distribuire a pachetelor cu alimente către persoanele cu handicap accentuat sau grav, în limita stocului rămas.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numarul de telefon 0233.218.991 – interior 135 sau 140 - Serviciul de Asistența Sociala.

 

 Fonduri pentru sprijinirea persoanelor care găzduiesc refugiați din Ucraina

Locuitorii municipiului Piatra-Neamț, care găzduiesc persoane refugiate din Ucraina începând cu 8 martie 2022, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 lei/ zi pentru fiecare persoană. Dosarele se depun în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. În situația în care solicitarea de decontare se depune după a treia zi lucrătoare a lunii, cererea va fi soluționată luna următoare.

Dosarul se depune de către proprietarul locației și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere pentru decontarea cheltuielilor cu hrana, conform HG nr. 336 din 2022, în care se menționează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea;
 2.          declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

 3.     copia actului de identitate al proprietarului și documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței (copie după actul de proprietate) în care sunt găzduite persoanele refugiate; 

 4.       cont IBAN, dacă pe cerere se bifează opțiunea de plată prin virament bancar.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968. 

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor cu cazarea, în cuantum de 50 lei/ persoană/ noapte, urmează să fie emisă o Hotărâre de Guvern. După publicarea acesteia, vom anunța public data de la care se vor putea depune dosarele pentru decontarea cazării.

Attachments:
Download this file (cerere-1.pdf)cerere-1.pdf[ ]2022-04-11
Download this file (declarație-1.pdf)declarație-1.pdf[ ]2022-04-11

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț colectează produse pentru refugiații care sosesc din Ucraina:

 • alimentare ambalate neperisabile, 
 • articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, 
 • produse de igienă corporală pentru femei și copii,
 • lenjerii de pat, pături, pilote noi sau puțin uzate și curate,
 • jucării în stare de funcționare.

 Pietrenii care doresc să îi ajute pe refugiații ucrainieni, pot face donații la:

 1.  Sediul Direcției de Asistență Socială din strada Ștefan cel Mare, nr. 5;
 2.  Centrul de Sprijin și Asistență Specializată pentru Copii din strada Gavril Galinescu, nr. 11;
 3.  Serviciul de Asistență Socială din strada Dimitrie Ernici, nr. 3. 
 4.  La cele trei containere:  vizavi de CEC (în centru), vizavi de magazinul Petrodava și la magazinul Orion.

Mâine dimineață, 01.03.2022, în jurul orei 8:00, primul transport de bunuri colectate va pleca spre Vama Siret pentru a le distribui refugiaților, împreună cu colegii Direcției de Asistență Socială Siret.

În cursul săptămânii, personalul Direcției de Asistență Socială va asigura prezența pentru colectarea celor necesare vecinilor noștri greu încercați de un război care nu le aparține, de luni până joi între orele 08:00-16:00 și vineri între 08:00-14:00.

Anunț privind acordare unor prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, pentru copiii aflați în dificultate, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț

 

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, primește dosare în vederea acoperirii cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, în limita a 80 de lei/ lunar pentru fiecare copil aflat în situație de vulnerabilitate.

Pot beneficia de prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, copiii aflați în dificultate care locuiesc în Piatra-Neamț și provin din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei. Prestațiile, în valoare de până la 80 lei/ lunar pentru fiecare copil, se acordă în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinație.

Pentru a beneficia de acordarea prestațiilor financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 a)  să aibă domiciliul (confirmat prin anchetă socială efectuată de către compartimentul de specialitate din cadrul DAS) în Piatra-Neamț;

b) să frecventeze cursurile învățământului (preșcolar, primar, gimnazial sau liceal) de stat, organizat conform legii;

c) să provină din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei.

Nu pot beneficia de acest ajutor financiar copiii care se află în îngrijirea unor persoane care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a)   Este asistent maternal profesionist, conform legislației în vigoare;

b) Copilul/ copiii este/ sunt în întreținerea acestor persoane în plasament în regim de urgență, conform art. 59 lit. b) din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Este asistentul personal al copilului care beneficiază de indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, conform art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006m cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele se pot depune doar de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul de Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Prestația financiară se acordă în baza unei cereri scrise și următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor:

 1. Copie după documentele de identitate ale tuturor membrilor familiei copilului prin care să se ateste componența acesteia;
 2. Adeverințe privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii solicitării;
 3. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care să se ateste că preșcolarul/ școlarul frecventează cursurile de învățământ de stat, organizat conform legii;
 4. Legitimația/ abonamentul de transport eliberat în luna anterioară depunerii solicitării.

Decontarea abonamentelor pentru transportul în comun se va face lunar, pe o perioadă de 12 luni, doar în baza documentelor justificative menționate mai sus. Acordarea dreptului sau respingerii cererii se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cerii. 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon  0233/622.968.

Primăria Piatra Neamț acordă Stimulentul financiar pentru nou născuti

 

Prin HCL nr. 224/31.08.2021, modificată prin HCL nr. 252/ 25.08.2022 s-a dispus acordarea unui Stimulent financiar pentru nou născuti, în vederea sprijinirii familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra-Neamț, sub formă de vouchere, după cum urmează:

- 1000 lei net pentru primul născut;

- 1200 lei net pentru al doilea născut;

- 1500 lei net pentru al treilea și următorii născuți.

 

Cererea pentru acordarea stimulentului financiar se va depune pentru fiecare nou-născut la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare nr.5, însoțită de următoarele documente:

- actul de identitate al unuia dintre părinți (în original și copie);

- certificatul de naștere al copilului nou născut (în original și copie),

- adeverință de la SPCLEP Piatra Neamț privind domiciliul în municipiul Piatra Neamț (dacă nu rezultă din actul de identitate);

- biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; prin excepție, biletul de ieșire din spital/ certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex: naștere prematură, patologii asociate, etc.);

- cerificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz (în original și in copie);

- extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz;

- adeverință care să ateste că solicitantul a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 anterioare cererii;

- adeverință care să ateste că solicitantul a absolvit studii profesionale/liceale/universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii (după caz);

- certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale care să ateste că beneficiarii nu au datorii neeșalonate către bugetul local (document eliberat de către Direcția de Taxe și Impozite locale din Piatra Neamț str. Cueji nr.1B-  clădirea Forum Center).  

               

Condiții de acordare:

- stimulentul se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere,

- cererea se depune  în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului;

- cel puțin unul dintre membrii familiei sa aibă domiciliul stabil în Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare depunerii cererii;

- nașterea s-a înregistrat la Spitalul Județean Neamț cu excepția situațiilor medicale speciale (naștere prematură, etc.) când nașterea are loc în altă unitate medicală;

- părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;

- stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice.

 

Stimulentul financiar pentru nou-născuți se va acorda în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii.

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul DAS Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare, nr.5 sau la numerele de telefon 0233.622968 sau 0748146754.

Primăria Municipiului Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 12.10.2021  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei: https://www.daspn.ro/protectia-sociala.  

Pentru solicitarea ajutorului de incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie salariatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala vor asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau pe adresa de e-mail a institutiei Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

 ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI  PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

 copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

- documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de incalzire si suplimentului pentru energie: adeverinta salariu NET eliberata de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizatii, mandat postal, cupon de pensie, somaj, etc.

certificate de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de  Directia Taxe si Impozite, din Piatra Nemat, str. Cuejdi, Cladirea Mall Forum Center, pentru toti membrii majori ai familiei;

- adeverinte eliberate de Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, etc;

-  copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

- copie dupa certificatul de  inmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

-  copie dupa contract de inchiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

-  extras de cont personal sau extras cont de card pentru titularul ajutorului de incalzire si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi si petrolieri.

 IMPORTANT! 

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor privind  componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

 

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022.

I. Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II. Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

250

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

250

10

200.1

-

320

90%

225

10

320.1

-

440

80%

200

10

440.1

-

560

70%

175

10

560.1

-

680

60%

150

10

680.1

-

920

50%

125

10

920.1

-

1040

40%

100

10

1040.1

-

1160

30%

75

10

1160.1

-

1280

20%

50

10

1280.1

-

1386

10%

25

10

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

25

10

           
           
 

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

500

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

500

30 (70)

200.1

-

320

90%

450

30 (70)

320.1

-

440

80%

400

30 (70)

440.1

-

560

70%

350

30 (70)

560.1

-

680

60%

300

30 (70)

680.1

-

920

50%

250

30 (70)

920.1

-

1040

40%

200

30 (70)

1040.1

-

1160

30%

150

30 (70)

1160.1

-

1280

20%

100

30 (70)

1280.1

-

1386

10%

50

30 (70)

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

           

                              AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

320

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

320

20

200.1

-

320

90%

288

20

320.1

-

440

80%

256

20

440.1

-

560

70%

224

20

560.1

-

680

60%

192

20

680.1

-

920

50%

160

20

920.1

-

1040

40%

128

20

1040.1

-

1160

30%

96

20

1160.1

-

1280

20%

64

20

1280.1

-

1386

10%

32

20

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

32

20

         

          Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi si /sau petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece in cont personal sau cont de card.

          Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar contravaloarea ajutorului pentru incalzire se evidentiaza in facturile emise de furnizori.

         Informaţii suplimentare  pot fi solicitate la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5,  sau la numerele  de telefon 0233622968/0233232040.

 

 

Situația dosarelor depuse în vederea acordării de servicii în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară, pentru anul școlar 2021-2022, pentru:

 - Creșa Centru,

 - Creșa Carpați,

 - Creșa Dărmănești,

 - Creșa "Primii Pași".

Attachments:
Download this file (Lista Cresa Primii Pasi.pdf)Creșa \"Primii Pași\"[ ]2021-08-16
Download this file (Lista Cresa Darmanesti.pdf)Creșa Dărmănești[ ]2021-08-16
Download this file (Lista Cresa Centru.pdf)Creșa Centru[ ]2021-08-16
Download this file (Lista Cresa Carpati.pdf)Creșa Carpați[ ]2021-08-16

 

 

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 5 organizează  concurs de promovare pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu, gradul II în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.        

Afișare anunț:  16.08.2021;

Perioada de depunere a dosarelor: 16.08.2021 –06.09.2021;

Selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Proba scrisă – 16.09.2021,  ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 Pentru detalii vă rugăm să accesați documentele anexate.

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

pentru concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 03.08.2021 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia pentru care

candidează

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultat

 
 
 

1

NR. DOSAR 19548/19.07.2021

Paznic

73.66  PUNCTE

ADMIS

 
 
 

  

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi, 03.08.2021, ora 12.00 la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro.

 Eventualele contestaţii se pot depune in termen de 24 de ore de la data şi ora afişării.