Plata chiriei și a utilităților pentru locuințele sociale se face în casieriile din Cartierul Speranța, bloc H2 și Cartierul Văleni, vila 40, apartament 1, conform programului:

                          Luni: 8:00 – 16:30

                          Marți: 8:00 – 16:30

                          Miercuri: 8:00 – 16:30

                          Joi: 10:00 – 18:00

                          Vineri: 8:00 – 14:00

 

Plata chiriei și a utilităților se poate face și la:

* Casieria Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, conform programului:

              Luni - Joi, între orele 12:00 - 16:00

              Vineri, între orele 12:00 – 14:00;

* Casieria din Mall Forum Center, etaj 2 – Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, conform programului:

                           Luni - Joi, între orele 9:00-14:30

              Vineri, între orele 9:00-12:00.

* De asemenea, plata se poate face și prin virament bancar:

Cont chirie: RO58TREZ49121A300530XXXX

 

Cont întreținere: RO93TREZ4915006XXX015472 

 

1. Repartizarea locuințelor sociale, care aparțin domeniului public al municipiului Piatra-Neamț, se face cu respectarea prevederilor:

Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii nr. 20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii locuinței nr. 114/ 1996, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/ 1996, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii nr. 241/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 40/ 1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordonanței Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice, aprobată  prin Legea nr. 3/2003, modificată prin Legea nr. 10/ 2020, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

• Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

• OUG nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

• HCL nr. 69/ 2015, privind înființarea serviciului public de asistență socială, instituție publică având personalitate juridica aflată în subordinea Consiliului Local, denumită Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

• HCL nr. 214/ 2022, privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de organizare, exploatare, întreținere și reparații curente a locuințelor sociale aparținând domeniului public al municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț.

 

2. Beneficiază de locuințe sociale persoanele și familiile care au domiciliul/ reședința/ locuiesc faptic  pe raza municipiului Piatra-Neamț a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, precum:

a) persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,

b) tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,

c) tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,

d) invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap,

e) pensionarii, veteranii şi văduvele de război,

f) beneficiarii prevederilor Legii nr. 341/2004 – Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoanele care  datorită condiţiei de vârstă nu pot beneficia de locuinţe ANL;

h) beneficiarii prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoane fără adăpost, care au carte de identitate provizorie emisă de SPCLEP Piatra-Neamț și au avut ultimul domiciliu în municipiul Piatra-Neamț.

 

3. În vederea repartizării locuințelor sociale se va ține cont de criteriile stabilite prin Regulamentul de exploatare, întreținere și gestionare a fondului locativ și se va acorda un punctaj de la 1 la 6, ținându-se cont de:

a) situația locativă actuală și suprafața locuibilă disponibililă pentru fiecare membru al familiei;

b) starea civilă a solicitantului;

c) numărul de copii pe care îi are în întreținere;

d) starea de sănătate a solicitantului;

e) nivelul de pregătire profesională;

f) situația locativă sau socială deosebită;

g) venitul mediu net lunar pe membru de familie;

h) situația ocupațională;

i) vechimea cererii.

* Pentru repartizarea locuințelor social, specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț vor efectua ancheta socială la domiciliul solicitantului pentru a verifica veridicitatea celor declarate.

* Criteriile de ierarhizare prevăzute prin punctaj au în vedere titularul cererii şi implicit rezolvarea situaţiei locative a acestuia. În consecinţă se punctează numai titularul cererii.

* În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este în mod iminent gravă.

* Atunci când solicitanții nu pot fi departajați în funcție de situația locativă, se va analiza

starea de sănătate a membrilor familiei.

* Conform art. 44 alin. 2, din Legea locuinței nr. 114/ 1996, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, iar nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. 

 

4. Cererile privind repartizarea unei locuinţe sociale se depun de către solicitanți la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț din strada Ștefan cel Mare, nr.  5, împreună cu următoarele documente justificative: 

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

*Se depun doar acele documente justificative care reflectă situația de vulnerabilitate a fiecărui solicitant de locuințe sociale.

 

5. Beneficiarii de locuințe sociale au următoarele obligații:

(a) să respecte clauzele contractului de închiriere și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile contractuale din contractele încheiate cu operatorii de servicii de utilități publice;

(b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, termenul fiind cel din contractul încheiat cu operatorul serviciului/operatorii serviciilor de utilități publice/listă plată aferente cheltuielilor comune;

(c) să plătească penalități de întârziere conform clauzelor din contractul încheiat cu operatorul serviciului, în cazul în care contravin precizărilor de la lit.b);

(d) să respecte prevederile din actele de reglementare legală pentru serviciul public de administrare și gestionare a fondului locativ aflate în domeniul public al Municipiului Piatra-Neamț, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, să  li se sisteze serviciul prestat;

(e) să efectueze lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă, conform prevederilor contractuale, cu avizul proprietarului, fără a  suporta însă cheltuielile pentru reparații ce țin de uzura elementelor de construcție, cauzate de vechimea acestora;

(f) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii și dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de chiriașii care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații, obiectele și dotările aferente;

(g) să  comunice locatorului în termen de 30 de zile, orice modificare produsa în venitul net lunar l familiei, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;

(h) să prezinte anual adeverință de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra-Neamț și adeverință de salarizare în care să fie specificat venitul brut pentru fiecare membru al familiei major, până la data de 31 ianuarie sau ori de câte ori intervin modificări cu privire la angajator și salariu;

(i) să nu efectueze niciun fel de lucrări de construcții, investiții, modernizări, amenajări, demolări, înlocuiri sau alte operațiuni de acest gen ce ar putea afecta în vreun fel funcționalitatea sau structura de rezistență, aspectul arhitectural sau interiorul spațiului închiriat, fără acordul scris al locatorului, precum și fără avizele și autorizațiile prevăzute de lege;

(j) să asigure curățenia și igienizarea spațiilor din interiorul locuinței, dar și cele aflate în folosința comună, pe toată durata contractului de închiriere;

(k) să întrețină și să folosească spațiul închiriat, asigurând evitarea oricăror degradări a acestuia;

(l) să respecte cu strictețe imobilul închiriat, normele igienico-sanitare, de pază, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și alte dispoziții legale în vigoare, răspunzând pentru orice fel de pagube produse din cauza sa;

(m) să permită reprezentanților administratorului fondului locativ accesul în locuință pentru a controla periodic modul cum este folosit și întreținut spațiul închiriat;

(n) să nu încheie acte juridice cu terții, persoane fizice sau juridice, care să aibă ca obiect (parțial sau total) spațiul ce face obiectul contractului de închiriere; 

(o) să nu subînchirieze locuinţa, să nu transmită dreptul de folosinţă a acesteia altor persoane, şi să nu schimbe destinaţia locuinței sociale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz;

(p) la încetarea/rezilierea contractului, indiferent de cauză, chiriașul se obligă să elibereze imediat spațiul și să-l predea locatorului în stare perfectă de funcționare, neocupat, curat, igienizat și liber de orice fel de sarcini/obligații, împreună cu inventarul primit, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

 

6. Rezilierea contractelor:  înainte de termenul stabilit se face în următoarele   condiții:

Ø  la cererea chiriașului;

Ø  la cererea locatorului.

*Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț poate proceda la rezilierea contractului de închiriere   atunci când beneficiarul (chiriașul):

- nu a achitat chiria cel puțin 90 de zile de la comunicare;

- a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor precum şi oricăror altor bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;

- nu respectă clauzele contractuale;

- nu a achitat cota de contribuţie la cheltuielile comune ale imobilului în care se află locuința, precum şi plata utilităţilor pe o perioadă de cel puţin 90 de zile;

- are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

- titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Piara Neamţ;

- schimbă destinaţia spaţiului închiriat, cu plata eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii;

- nu a ocupat locuința timp de 30 de zile de la data semnarii contractului de închiriere şi a procesului verbal de predare-primire a acesteia, din motive imputabile lui;

- în cazul acumulării a 3 contravenții sancționate de Poliția municipiului Piatra-Neamț, Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț sau de către Poliția Locală a municipiului Piatra-Neamț, prevăzute pentru următoarele fapte: infracțiuni cu intenție, deranjarea ordinii și liniștii publice, cerșetorie, fapte antisociale, dacă acestea au fost săvârșite pe teritoriul municipiului Piatra-Neamț de către chiriașii locuințelor, membrii familiilor acestora, inclusiv minori, precum și persoanele care domiciliază împreună cu chiriașii la aceste adrese.

* Notificarea se face de către Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială și după caz, chemarea în judecată a chiriașilor rău platnici se face prin structura de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Sociala a Municipiului Piatra-Neamț.

 

7. Nu pot beneficia de locuinţe sociale, persoanele/ familiile care se găsesc în una din următoarele situaţii:

a. deţin în proprietate o locuinţă sau o cotă parte dintr-un imobil;

b. nu locuiesc pe raza adminstrativ teritorială a Municipiului Piatra-Neamț;

c. dețin în proprietate terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/ construcţie/ producţie agricolă:

d. au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;

e. au beneficiat şi/ sau beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

f. au refuzat nejustificat în scris ocuparea unei locuințe sociale, din fondul locativ al statului sau din proprietatea privată apartinând Municipiului Piatra-Neamț;

g. deţin, în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ al Municipiului Piatra-Neamț sau a statului;

h. familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, peste nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea;

i. au deținut în calitate de chiriaș o locuință din fondul locativ de stat sau din proprietatea privată a municipiului Piatra-Neamt și le–a încetat calitatea de chiriaș din culpa lor sau au pricinuit stricăciuni însemnate locuinței, făcând-o neutilizabilă.