Prin adoptarea H.G. nr. 368/ 2023 se modifică cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare, începând cu 1 mai 2023, pentru cetățenii străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Familiile și persoanele singure aflați în această situație, vor primi un cuantum diferențiat pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană, respectiv:

– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;

– începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, vor primi doar 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.

 

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau, după caz, de persoana singură majoră cu domiciliul declarat pe raza municipiului Piatra-Neamț, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a) copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de

Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

c) documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute expres în conținutul H.G. nr. 368/ 2023.

 

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.

– pentru următoarele 3 luni:

a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

– în calitate de audienți, sau

– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

– începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:

a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;

b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

 

Categoriile de persoane care nu necesită prezentarea documentelor doveditoare sus menționate sunt  cele care îndeplinesc următoarele condiții:

   a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

   b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

   c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

   d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.