Prin adoptarea H.G. nr. 368/ 2023 se modifică cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare, începând cu 1 mai 2023, pentru cetățenii străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Familiile și persoanele singure aflați în această situație, vor primi un cuantum diferențiat pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană, respectiv:

– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;

– începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, vor primi doar 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.

 

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau, după caz, de persoana singură majoră cu domiciliul declarat pe raza municipiului Piatra-Neamț, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a) copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de

Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

c) documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute expres în conținutul H.G. nr. 368/ 2023.

 

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.

– pentru următoarele 3 luni:

a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

– în calitate de audienți, sau

– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

– începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:

a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;

b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

 

Categoriile de persoane care nu necesită prezentarea documentelor doveditoare sus menționate sunt  cele care îndeplinesc următoarele condiții:

   a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

   b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

   c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

   d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, instituția responsabilă cu implementarea politicilor sociale la nivel local, s-a alăturat programului ROMACT, programul european destinat integrării romilor în societate prin facilitarea accesului la locuințe, educație și locuri de muncă. Programul ROMACT, dezvoltat de către Consiliul Europei și Comisia Europeană, urmărește să îmbunătățească capacitatea autorităților locale de a dezvolta și de a implementa planuri și proiecte pentru incluziune romilor. Fiind lansat încă din 2013 la nivelul Uniunii Europene, programul pentru incluziunea persoanelor de etnie romă a fost implementat, până în prezent, în 6 state și peste 180 de municipii.

 

Prima etapă a consolidării relației de colaborare a constat în înaintarea unei scrisori de intenție pentru ca Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț să devină  partener, ca urmare a întâlnirii organizate în luna februarie 2023, la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț, unde reprezentanții ROMACT au prezentat beneficiile programului, punând în valoare experiența acumulată de-a lungul timpului.

 

Programul ajută autoritățile locale să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor, inclusiv a romilor, prin evaluarea în comun a nevoilor, planificarea acțiunilor împreună cu toți cei implicați și facilitarea transpunerii acestor planuri în măsuri concrete. De interes și prioritar pentru instituția noastră este, în momentul de față, edictarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra-Neamț, în intervalul 2024 -2030, precum și elaborarea Planului local de acțiune pentru comunitățile de romi din municipiul Piatra-Neamț, în perioada 2024-2027.

 

Pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială a cetățenilor de etnie romă, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură accesul acestora la drepturile fundamentale, precum dreptul la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și un loc de muncă, respectiv:

- 96 de persoane au fost încadrate pe piața muncii.

- aproximativ 1.100 de copii sunt susținuți în sistemul educațional prin programe de educație antepreșcolară, școlară, non-formală și informală;

- peste 80 de persoane de etnie roma cu vârsta între 11- 45 de ani au fost înscriși în cadrul programului „A Doua Șansă”;

- 45 de elevi beneficiază zilnic de proiectul de remediere școlară;

- peste 250 de persoane sunt găzduite în locuințe sociale;

- 300 de persoane beneficiază de supliment la plata facturilor și utilităților.

 

              

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a acordat, pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, 2.128 de ajutoare pentru  încălzire și 3.744 de suplimente de energie. De acest sprijin financiar au beneciat doar familiile care au realizat un venit mediu net lunar de 1.386 lei/ membru  și persoanele singure care au realizat un venit net de până la 2.053 lei, cu respectarea tuturor condițiilor de acordare prevăzute în legislația națională.

 

În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, s-au înregistrat:

-          -143 cereri pentru încălzire folosind energia electrică, din care 129 au fost aprobate și 14 respinse;

-          -1.707 cereri pentru încălzire folosind gaze naturale, din care 1.527 au fost aprobate și 180 respinse;

-          - 608 cereri pentru încălzire folosind combustibili solizi/ petrolieri, din care 472 au fost aprobate și 136 respinse.

Cererile au fost respinse deoarece din documentele depuse sau în urma anchetelor sociale efectuate, s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de elibigilitate.

 

Pentru acordarea suplimentului de energie, s-au înregistrat:

-          -1.837 cereri, depuse și aprobate pentru energie electrică;

-          -1.462 cereri, depuse și aprobate pentru gaze naturale;

-          - 445 cereri, depuse și aprobate  pentru combustibili solizi/ petrolieri.

 

                   

 

 

 

Direcția de Asistența Socială a municipiului Piatra-Neamț, prin implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, SMIS 129792, anunță procedura de înscriere a copiilor, cu vârste cuprinse între 3-18 ani, la Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii și Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani.

 

Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii oferă copiilor de vârstă școlară cadrul necesar desfășurării unor activități prin care să își dezvolte aptitudinile necesare pentru un stil de viață independent. Activitățile implementate de către echipa multidisciplinară, urmăresc creșterea accesului la educație, dezvoltarea socio-emoțională, precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

 

În cadrul Centrului de Zi pentru Preșcolari Castani se asigură servicii educaționale integrate pentru copiii de vârstă preșcolară, care provin din medii sociale defavorizate aflați în risc de exclusiune socială, iar echipa multidisciplinară adaptează activitatea educațională în funcție de nevoile identificate.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț urmărește prin implementarea acestui proiect să prevină riscul de excluziune socială a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, asigurând servicii integrate la standarde europene, concretizate prin activități educativ/ recreative, activități de socializare și integrare socială adaptate la nevoile grupului, activități medicale de îngrijire igienico-sanitare și consiliere individuală și de grup. De asemenea, în cadrul ambelor centre se organizează periodic întâlniri cu părinții beneficiarilor pentru dezvoltarea abilităților parentale și îmbunătățirea comunicării intrafamiliale, ceea ce conduce implicit la îmbunătățirea relațiilor interumane și integrarea normelor și regulilor stabilite de comunitate, prevenind astfel dependența socială și comportamemntele abuzive.

 

Proiectul „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, SMIS 129792”, cu perioadă de implementare cuprinsă între 25 mai 2020 – 24 august 2023, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.254.522,64 lei.

 

Dosarele pentru înscrierea copiilor în cadrul centrelelor se pot depune de către reprezentanții legali, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Lista documentelor necesare înscrierii și alte informații le puteți găsi accesând link-urile https://bit.ly/centruldeziCastani și https://bit.ly/centrulCSASC  sau la numerele de telefon 0233 622 968 și 0748 146 754.

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială începe de luni, 𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯, distribuirea pachetelor cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), la Depozitul Local de pe strada Izvoare, nr. 151K (cartier Speranța), conform programului de funcționare 𝐋𝐔𝐍𝐈 - 𝐉𝐎𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎𝟏𝟔:𝟎𝟎 și 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎𝟏𝟒:𝟎𝟎.

Perioada de distribuire a pachetelor cu alimente este stabilită prin OUG nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, astfel:

- 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝟰𝟱 𝗱𝗲 𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, respectiv intervalul 𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲𝟭𝟳 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯, pentru familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 și familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010;

- 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝗱𝗲 𝟭𝟱 𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale, respectiv 𝟭𝟴 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗲𝗹𝗲 𝗶̂𝗻𝗰𝗮𝗱𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗽 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝘁 𝘀̦𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃, iar pachetele se acordă în limita stocului disponibil.

Pachetele cu alimente conțin următoarele produse:

️5 kg făină de grâu,

️4 kg mălai,

️0,8 kg paste făinoase,

️4 litri ulei,

️2 kg zahăr,

️4 kg orez,

️5 conserve de vită (1,5 kg),

️3 conserve carne de porc (0,9 kg),

️5 conserve pate ficat (1 kg),

️1 borcan gem fructe (0,36 kg),

️1 borcan gem fructe dietetic (0,36 kg),

️2 borcane compot fructe (1,44 kg).

Eliberarea pachetelor se va face către titularului beneficiului acordat, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificarea identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente. În cazul persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav, se prezintă și o copie după certificatul de handicap.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamt, Serviciul Asistență Socială, din str. dr. Dimitrie Ernici nr. 3, tel. 0233.218.991 – interior 135.

 

                       

Începând cu luna februarie, până în luna iulie 2023, locuitorii municipiului Piatra-Neamț se pot testa gratuit, la cabinetele medicilor de familie afiliați programului Livero 2 - EST , în vederea prevenirii, depistării precoce, diagnostic și prescrierea tratamentului pacienților care au fost depistați pozitivi cu infecții virale cu virusurile hepatice B/D și C.
Campania LIVE(RO)2-EST este un program al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Asociaţiei Române Anti-Sida (ARAS) și al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iași, care constă în furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice, secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, din regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est.
Proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO)2 - EST”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se derulează până la finalul anului 2023 și are o valoare totală 52,397,520.56 lei, din care valoarea cofinanțării UE 51,661,021.53 lei.
Mai jos găsiți harta medicilor afiliați acestei campanii.