Începând de joi, 15 februarie, casieriile din Cartierul Speranța, în incinta Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fărăAdăpost și Cartierul Văleni, vila 40, apartament 1, vor funcționa conform următorului program de lucru cu publicul:

 

Văleni

Luni - 8.00-16.30

Joi - 10.00-18.00

Vineri - 8.00-14.00

 

Speranța

Marți - 8.00-16.30

Miercuri - 8.00-16.30

 

Plata chiriei și a utilităților se poate face și la:

* Casieria Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, conform programului:

Luni - Joi, între orele 12:00 - 16:00

Vineri, între orele 12:00 – 14:00;

* Casieria din Mall Forum Center, etaj 2 – Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, conform programului:

              Luni - Joi, între orele 9:00-14:30

 Vineri, între orele 9:00-12:00.

* De asemenea, plata se poate face și prin virament bancar:

Cont chirie: RO58TREZ49121A300530XXXX

Cont întreținere: RO93TREZ4915006XXX015472

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința locuitorilor de pe de raza orașului, cu venituri reduse, intenția de a încheia un parteneriat cu Compania Județeană APA SERV SA , în vederea accesării unei finanțări, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei, investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Întrucât pentru obținerea finanțării sunt necesare îndeplinirea cumulativă a unor cerințe, enumerate în Ghidul specific, persoanele eligibile trebuie să aibă în vedere următoarele:

a)      este persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

b)      are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritorială care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

c)       își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare”, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor în vederea racordării/ branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare;

d)      și-au exprimat acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării / branșării care presupun intervenția pe terenul unde se va realiza investiția;

e)      și-au exprimat acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

f)       și-au exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

g)      și-au exprimat angajamentul de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Totodată, imobilul/ terenul care fac obiectul proiectului ce urmează a fi depus, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

• să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

• să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Având în vedere cele menționate, persoanele care doresc să se racordeze la sistemul public de apă și canalizare, sunt invitate în perioada 27.12.2023 – 23.01.2024, la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 să completeze cererea, iar după semnarea parteneriatul să depună următoarele documente:

• cerere;

• act de identitate solicitant;

• adeverință de venit pentru toți membrii familiei (adeverință ANAF pentru venituri, cupon de pensie, adeverință de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Ssocială, adeverință ajutor social);

• declarație privind componența familiei și alte acte doveditoare (certificate de naștere, certificate de căsătorie)

• extras din cartea funciară pentru imobilul de domiciliu unde este proprietar

• acordul notarial cu privire la participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul notarial cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

• acordul notarial cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;

• acordul notarial în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

• consimțământul utilizatorului, dat în fața notarului public, privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

• angajamentul utilizatorului, autentificat de notarul public, de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Pentru informații suplimentare cu privire la Străzile din Municipiul Piatra – Neamț conectate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și/ sau rețeaua de canalizare, vă rugăm să contactați Compania Județeană APA SERV SA la numărul de telefon: 0233 233340 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii  1 – 10 noiembrie 2023.

 

În această perioadă s-au depus un număr total de 7 dosare pentru solicitare locuinte sociale tip MODUL (situate in cartierul Văleni II), iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând data de 13.11.2023, ora 8:30, până la data de 15.11.2023, ora 12:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1 și vor fi soluționate în cursul zilei de 15 noiembrie.

 

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

În perioada 1 – 10 noiembrie 2023, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale, situate pe strada Gheorghe Asachi și cartierul Văleni II.

 

Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:30 şi vineri, între orele 10:00-12:00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) alte acte ca fiind considerate necesare (copie certificat înmatriculare autovehicul).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare-locuinte-sociale

Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț,  în calitate de furnizor de servicii sociale, aduce la cunoștința cetățenilor cu domiciuliul legal/ reședința sau care locuiesc efectiv pe raza orașului că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele din municipiul Piatra-Neamț care beneficiază în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei trebuie să depună, în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2023, documentația necesară pentru acordarea venitului minim de incluziune.

 

Toate informațiile necesare privind condițiile și procedura de obținere a venitului minim de incluziune începând cu luna ianuarie 2024, se găsesc accesând următorul link: https://www.daspn.ro/protectia-sociala/3066-acordarea-venitului-minim-de-incluziune-vmi

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț începe de miercuri, 4 octombrie,  sesiunea de primire a documentației pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2023 – martie 2024.

 

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care utilizează gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

 

Documentele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și trebuie să conțină următoarele documente:

cerere tip;

 - acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

 - documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de alte drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

 - certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a documentației, titularul cererii poate solicita la Biroul Registratură eliberarea certificatului de atestare fiscală, prin completarea unei cereri adresate Direcției de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

          - facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

       - certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

       - contract închiriere/ comodat/ concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași/ comodatari, etc. Titularii cererilor de ajutoare la încălzire/ supliment de energie, care depun contractul de comodat la documentație, vor face dovada deținerii în proprietate a imobilului, de către comodant;

h)      - extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233 622 968, iar  modelul cererii, cât și alte informații, precum lista bunurilor care duc la excluderea acordării acestui ajutor, găsiți accesând următorul link: https://www.daspn.ro/protectia-sociala/2563-cereri-declaratie-pentru-ajutoare-incalzire