Plafonul până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței, începând cu luna decembrie 2020, s-a modificat și este de 800 lei /membru de familie.

Primăria municipiului Piatra Neamț, prin Directia de Asistenta Socială informează că, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str.Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei www.daspn.ro.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii decembrie 2020, este pâna la data de 20.12.2020.

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5, la numerele de telefon 0233.622.968/ 0233 232 040 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 800 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR  LA INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU SEZONUL RECE 2020-2021:

-copii dupa actele de identitate ( C.I., B.I, certificate de nastere);

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;

-certificate de stare materiala de la Directia Taxe si Impozite, Cladirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, pentru toti membrii majori ai familiei;

-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzire a locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

-copie dupa certificatul de inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

-copie dupa contractul de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2020-2021:

I.Bunuri imobile:

-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II.Bunuri mobile:

-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mechanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:

-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:

-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respective suma de 2.000 de euro pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

În perioada actuală, Municipiul Piatra Neamț este în procesul de ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț", cod MySMIS 136304 /cod SIPOCA 807, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014·2020, Axa prioritara 2, Obiectivul specific 2.1.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale municipiului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din municipiu, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul municipiului Piatra Neamț, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare 2021-2027.
În vederea realizării unei strategii de dezvoltare durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos. 

Detalii chestionar -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAz_ldxeKBLvozQ82qZp-SvcPpxzol3som6Kha-zZE9uAQYw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Completarea chestionarului dureaza aprox. 10 minute.

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a două  posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 03.11.2020, ora 10.00.

 

 

 

Rezultatele probei interviu în vederea angajării pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă a unui(1) post de  asistent medical debutant cu activitatea în cadrul Centrului Social Pietricica din data de 02.11.2020.

 

 

 

          Rezultatele dosarelor de înscriere în vederea angajării pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă a unui(1) post de asistent medical debutant (PL) debutant  cu activitatea în cadrul Centrului Social Pietricica.

Proba interviului va avea loc în data de 02.11.2020,  începând cu ora 12.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale de execuție vacante de  Asistent medical generalist (PL )principal, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară, care va avea loc în data de 03.11.2020,  ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ.

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta, personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza> 1 post asistent medical debutant -PL - activitate desfasurata in cadrul Centrului Social Pietricica. 

Detalii in fisierele atasate anuntului.

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare, și a Ordinului  nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, organizează examen de promovare din funcția de asistent medical generalist (PL) debutant în funcția de asistent medical generalist (PL).

Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise pe un subiect ales dintre cele stabilite de comisia de examinare din bibliografia și tematica stabilită pentru examenul de promovare  și va avea loc în data de  3 noiembrie 2020, ora 14:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 03.11.2020,   ora 10:00 a concursului de recrutare pentru  ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuţie vacante de asistent medical generalist, grad principal, pe perioada nedeterminata în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunță că începând cu data de 08.10.2020, se primesc dosarele pentru înscrierea, în cadrul anului școlar 2020- 2021, la următoarele centre de zi:

-          Centrul de zi pentru preșcolari Castani, str.Castani nr.7,

-          Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii, str.G.Galinescu nr.11.

 

Grupul țintă al Centrului de zi pentru preșcolari Castani îl reprezintă copiii cu vârsta cuprinsă între 03-06 ani, proveniți din familiile aflate în situație de risc, cu precădere:

-          Copii proveniți din familii cu venituri reduse;

-          Copii proveniți din familii monoparentale;

-          Copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

 

Grupul țintă al Centrului de Sprijin si Asistenta de Specialitate pentru Copii îl reprezintă copiii cu vârsta cuprinsă între 06-18 ani, proveniți din familiile aflate în situație de risc, cu precădere:

-          Copii proveniți din familii cu venituri reduse;

-          Copii proveniți din familii monoparentale;

-          Copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

-          Copie xerox dupa documentele de identitate pentru toti membrii familiei, inclusiv certificate de casatorie, certificate de deces, certificate de nastere copii, livret de familie,

-          Copie xerox dupa hotararea de plasament/numire in calitate de tutore (daca este cazul),

-          Copie xerox dupa hotararea judecatoreasca de divort (daca este cazul),

-          Adeverinta de salariat- parinti,

-          Adeverinta de venit  - Administratia Finantelor Publice Piatra Neamt- sot si sotie,

-          Adeverinte de elev/ student, pentru copiii pe care-i aveti in intretinere si frecventeaza cursurile scolare,

-          Adeverință medicală de la medicul de familie, cu mențiunea ”apt pentru intrare in colecvtivitate”.

 

Dosarele de înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț - Biroul Registratură, str. Ștefan cel Mare nr.5, sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0233/ 622 968 sau 0748146754, persoană de contact, Cătălina Gherasim - Asistent manager.

Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștri, cod SMIS 129792, ce se va realiza în perioada 2020-2023, Direcția de Asistență Socială a Muncipiului Piatra Neamț, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 3 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani/ Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii, vechime în specialitatea studiilor - 5 ani

 

 

Rezultate finale la procedura de  recrutare și selecție personal pentru 6 posturi de educator în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii / Centrul de zi pentru preșcolari Castani  pentru derularea proiectului Servicii socio –educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, cod SMIS 129792.

Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștri, cod SMIS 129792, ce se va realiza în perioada 2020-2023, Direcția de Asistență Socială a Muncipiului Piatra Neamț, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 1 post asistent social – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii

           -  1  post psiholog -  8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani

 

 

 

 

Rezultatul probei interviu la procedura de recrutare și selecție personal pentru 6 posturi de educator în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii / Centrul de zi pentru preșcolari Castani  pentru derularea proiectului Servicii socio –educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, cod SMIS 129792 .

 

 

 

Attachments:
Download this file (Proba interviu - educator.pdf)Proba interviu - educator.pdf[ ]2020-09-30

 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț este partener în cadrul proiectului „SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”, cod SMIS 135930, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Liderul de parteneriat este Fundația Sfântul Ioan Calabria din localitatea Răcăciuni, județul Bacău, în colaborare și cu partenerul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Neamț.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor pregătiți să părăsească sistemul instituționalizat de protecție socială a copilului din Regiunea Nord-Est la servicii comunitare integrate sustenabile, care să asigure însușirea de abilități socio-profesionale și de viață independentă.

Rezultatele finale, în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  • 43 de tineri cu vârsta peste 18 ani, din regiunea Nord-Est, care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului, vor beneficia de servicii de locuire tip "Prima cameră",
  • 90 de mebri ai grupului țintă vor beneficia de servicii complexe (sociale, educaționale, recreative), servicii de prijin și consiliere psihologică, ateliere de dezvoltare personală și educație non-formală, servicii de consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, ateliere de alfabetizare digitală,
  • 60 de cursuri de calificare de nivel 2,
  • 1 campanie de conștientizare la nivelul angajatorilor din Regiunea Nord-Est, 2 parteneriate cu angajatori din Regiunea Nord-Est încheiate,
  • 1 metodologie de sprijinire a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Valoarea totală a proiectului este 4.750.159,00 lei, din care 4.037.635,15 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 662.215,77 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Durata  de implementare a poiectului este de 36 de luni, cu termen de finalizare 10.09.2023.

 

 

Attachments:
Download this file (SfIoanCalabria-net.jpg)COmunicat de presa lansare proiect[ ]2020-09-24

Primăria Municipiului Piatra Neamt informează că, începând cu data de 01 octombrie 2020, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str.Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe http://www.daspn.ro/comunicari 

 

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

 

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2020, este pâna la data de  20.11.2020.

 

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

 

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

 

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

 

Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5, sau la numerele de telefon 0233.622.968/ 0233 232 040 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

 

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

 

Acte necesare acordarii ajutoarelor la incalzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021:

 

-copii dupa actele de identitate (C.I., B.I, certificate de nastere);

 

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;

 

-certificate de stare materiala de la Directia Taxe si Impozite, Cladirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, pentru toti membrii majori ai familiei;

 

-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

 

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzire a locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

 

-copie dupa certificatul de inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

 

-copie dupa contractul de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

 

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

 

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei:

 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2020-2021:

 

I.Bunuri imobile:

 

-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 

-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

 

II.Bunuri mobile:

 

-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 

-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

 

-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

 

-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

 

-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

 

-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mechanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

 

III.Depozite bancare:

 

-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

 

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:

 

-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

 

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

 

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

                               Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

 

Venituri nete lunare/membru  de familie

 

Gaze naturale

- Lei -

Lemne si carbuni

- Lei -

 

Energie electrica

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-750 lei

20

20

20

 

 

 

 

Rezultatul probei interviu în vederea angajarii pe perioadă determinată fără concurs a unui post de asistent medical generalist în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară pentru perioada stării de alertă.

Attachments:
Download this file (Erata.docx)Erata.docx[ ]2020-09-21

 

 

 

Proba interviu are loc miercuri, în data de  23.09.2020, ora 13.00, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, în vederea angajării pe perioadă determinată, fără concurs a unui post de  asistent medical generalist în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară pentru perioada stării de alertă.

 

 

Attachments:
Download this file (Anunt interviu.pdf)Anunt interviu.pdf[ ]2020-09-21

Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștri, cod SMIS 129792, Direcția de Asistență Socială a Muncipiului Piatra Neamț, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 1 post asistent medical generalist – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii și a Centrului de zi pentru preșcolari Castani