Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 1 (unui) post contractual de execuție vacant de ÎNGRIJITOR, studii generale, perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară, a 1 (unui) post contractual de execuție vacant de ÎNGRIJITOR, studii generale, perioadă nedeterminată, din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani și  a  1 (unui) post contractual de execuție vacant de EDUCATOR, studii superioare, perioadă nedeterminată, din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Attachments:
Download this file (Selectie dosare medic dentist.pdf)Selectie dosare medic dentist.pdf[ ]2022-03-22

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, un  post  cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică în cadrul  Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară.

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele acte:

a.       cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b.      copie xerox de pe diploma de licenţă;

c.       copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d.      dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la  art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e.       acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f.       cazierul judiciar;

g.      certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h.      chitanţa de plată a taxei de concurs.

i.        copia actului de identitate în termen de valabilitate.

 

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la caseria instituției.

Documentele prevăzute mai sus la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate. 

Tematica și bibliografia de concurs sunt  afișate la avizierul direcției și pe siteul propriu www.daspn.ro.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 5, camera 5- Birou Resurse Umane, Juridic, SSM în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la  data publicării în Viața Medicală.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5,   pe pagina proprie de internet  - www.daspn.ro și la numărul de telefon 0233 622968.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante, pe durată nedeterminată, conform detaliilor de mai jos: 

 

Attachments:
Download this file (Rezultate finale concurs SBCIT.pdf)Rezultate finale concurs SBCIT.pdf[ ]2022-02-23
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa concurs SBCIT.pdf)Rezultate proba scrisa concurs SBCIT.pdf[ ]2022-02-22

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de ÎNGRIJITOR, din cadrul Centrului Social Pietricica și a 1 (unui) post contractual de execuție vacant de ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU, din cadrul Centrului de Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Rezultatele probei selecției dosarelor pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării  funcției publice de execuție vacante de  consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Contabiliate, IT organizat în data de 22.02.2022,  ora 10.00 ( proba scrisă) la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

Attachments:
Download this file (Selectie dosare concurs SBCIT.docx)Selectie dosare concurs SBCIT.docx[ ]2022-02-15

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut la sfârșitul perioadei de debut pentru personalul încadrat în funcții contractuale de debutant din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară în data de 25 februarie 2022, ora 08.30.