1. Stimulentul de inserţie se acordă în conformitate cu prevederile:

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 52/ 2011 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/ 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

2. Beneficiarii stimulentului de inserție:

• oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
• persoana care a adoptat copilul;
• persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
• persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
• asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
• persoana care a fost numită tutore al copilului.

*Beneficiarul stimulentului de inserție care are calitatea de salariat şi care se întoarce la activitatea profesională pentru a obţine stimulentul de inserţie, are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

3. Cuantumul lunar al stimulentului de inserție:

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;

b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

4. Stabilirea și plata dreptului la stimulentul de inserție:

Dreptul la stimulentul de inserţie se stabileşte după cum urmează:

a) pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, cererea de acordare va fi însoţită numai de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;

b) pentru persoana care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept.   

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

a) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

 b) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

c) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;

d) începând cu data de la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (la cerere), pentru beneficiarii care au avut stabilit dreptul la indemnizaţie, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 30 de zile de la acea dată;

e) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.

*Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării sau, după caz, a reluării activităţii.

5. Încetarea și suspendarea dreptului la stimulentul de inserție:

Dreptul la stimulentul de inserţie încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;

b) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată că:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) în situaţia în care beneficiarul nu mai are domiciliul sau, după caz, reședința în România;

i) beneficiarul nu mai realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi solicită concediul pentru creşterea copilului;

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;

k) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi şi beneficiarul nu mai realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Reluarea plăţii aferente stimulentului de inserţie se va face, la cerere, începând cu ziua următoare în care se realizează venituri supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată.

6. În vederea depunerii dosarului pentru acordarea dreptului la stimulent de inserţie trebuie să prezinte  în orginal următoarele documente:

1.  cerere tip pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi (original);
2. actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte;
4. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
5. certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
6. certificatul de căsătorie al părinţilor (după caz);
7. adeverinţă eliberată de către actualul/ fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii (original);
8. pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban (original).

*Documentele se depun la registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din str. Ștefan cel Mare, nr.5. Direcția de Asistență Socială înregistrează dosarele pentru acordarea dreptului la stimulent de inserţie şi le transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț în vederea stabilirii sau, după caz, respingerii dreptului şi efectuării plăţii acestuia.

6. Precizări:

*Beneficiarul drepturilor trebuie să comunice Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia;
*Pentru orice alte informaţii referitoare la stabilirea drepturilor ori plata acestora (termene, modalităţi de plată etc.), precum şi comunicarea modificărilor (schimbarea domiciliului, decesul etc.) vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt;
* În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru de O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se demonstrează în baza anchetei sociale efectuate de reprezentanții Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț.

*Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei cereri care poate fi depusă de oricare dintre părinții copilului, odată cu realuarea activității profesionale.