Alocația de stat pentru copii se acordă conform prevederilor:

Legii nr. 61/ 22.09.1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată.

Hotărârii nr. 577/28.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.

Titularul dreptului la alocația de stat pentru copii:

Titularul dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul în vârstă de până la 18 ani și  tânărul cu handicap care a împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Alocația se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

Cuantumul alocației de stat pentru copii:

a) 631 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 256 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

c) 631 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, care prezintă un handicap și urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, iar după împlinirea vârstei de 18 ani, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, primește o alocație de stat în valoare de 256 lei.

Condiții de acordare a alocației de stat pentru copii:

Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate in condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii (cu excepția tinerilor care repetă anul școlar din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical).

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Stabilirea și plata dreptului la alocația de stat pentru copii:

· stabilirea dreptului la alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept;

· după împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal;

· dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

· în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii in care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;

· dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Acte necesare:

· cerere tip;

· certificatul de naștere al copilului - copie și original;

· actele de identitate ale ambilor părinți - copie și original;

· actul de identitate al copilul care a împlinit vârsta de 14 ani - copie și original;

· pentru copiii născuți în afara țarii se va prezenta o declarație notarială din partea ambilor părinți/ reprezentanților legali ai acestora care să ateste că nu primesc drepturi bănești pentru minorii născuți în străinătate din partea statului în care a avut loc nașterea.

 

Schimbarea titularului alocației de stat pentru copii

În cazul în care se dorește schimbarea titularului alocației de stat pentru copii, solicitantul trebuie să depună un nou dosar care să conțină următoarele documente:

· cerere tip;

· certificatul de naștere al copilului - copie și original;

·  actele de identitate ale ambilor părinți - copie și original;

·  actul de identitate al copilul care a împlinit vârsta de 14 ani - copie și original;

·  acordul scris al titularului de pe care se dorește schimbarea alocația de stat pentru copii/ sentință de divorț/ certificat de căsătorie (după caz), etc.

IMPORTANT: Dacă copilul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea se poate face şi de către acesta, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

ALTE PRECIZĂRI:

 

·         Pentru schimbarea contului IBAN, în care se face plata alocației de stat pentru copiii, vă rugăm să vă adresați Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț, cu sediul în Bd. Traian, nr. 17, bl. A4, parter, cod poștal 610136, mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

Notă: pentru virarea alocației de stat într-un cont bancar, se va ataşa un extras de cont (deschis în lei la o instituție bancară de pe teritoriul României), cu semnătura şi ştampila băncii. Copilul sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să fie titularul contului în care se solicit virarea alocației de stat pentru copii.