Prin HCL nr. 318/26.11.2021, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, primește dosare în vederea acoperirii cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, în limita a 80 de lei/ lunar pentru fiecare copil aflat în situație de vulnerabilitate.

Pot beneficia de prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, copiii aflați în dificultate care locuiesc în Piatra-Neamț și provin din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei. Prestațiile, în valoare de până la 80 lei/ lunar pentru fiecare copil, se acordă în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinație.

Pentru a beneficia de acordarea prestațiilor financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 a)  să aibă domiciliul legal/ faptic în municipiul Piatra-Neamț;

b) să frecventeze cursurile învățământului (preșcolar, primar, gimnazial sau liceal) de stat, organizat conform legii;

c) să provină din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei.

Nu pot beneficia de acest ajutor financiar copiii care se află în îngrijirea unor persoane care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a)   Este asistent maternal profesionist, conform legislației în vigoare;

b) Copilul/ copiii este/ sunt în întreținerea acestor persoane în plasament în regim de urgență, conform art. 59 lit. b) din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Este asistentul personal al copilului care beneficiază de indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, conform art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006m cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele se pot depune doar de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul de Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Prestația financiară se acordă în baza unei cereri scrise și următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor:

  1. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei copilului prin care să se ateste componența acesteia;
  2. Adeverințe privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii solicitării;
  3. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care să se ateste că preșcolarul/ școlarul frecventează cursurile de învățământ de stat, organizat conform legii;
  4. Legitimația/ abonamentul de transport eliberat în luna anterioară depunerii solicitării.

Decontarea abonamentelor pentru transportul în comun se va face lunar, pe o perioadă de 12 luni, doar în baza documentelor justificative menționate mai sus. Acordarea dreptului sau respingerii cererii se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cerii.