Stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădinița se acordă conform prevederilor:

a) Legii nr. 248/ 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

b) Hotărârii  nr. 15/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

c) HCL nr. 74/ 26.02.2016 privind reglementarea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din familii defavorizate, în vederea eficientizării măsurii de stimulare a accesului în învatamântul prescolar.

Cui ne adresăm

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, tichetul social se acordă  copiilor din familii defavorizate,  în vederea creşterii accesului la educaţie a acestora. Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. 

Categorii de beneficiari:

a) copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România;

b) copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, doar dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

-   sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

-   sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;

-    sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

 

Cuantum

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional este de 132 lei (0,2 ISR x 660 lei) pentru fiecare copil înscris la grădiniţă. Tichetul social pentru grădiniţă poate fi utilizat doar în perioada de valabilitate și numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

 

Condiții

Acordarea stimulentul educațional este condiționată de prezența zilnică la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare, cu excepţia absenţelor motivate. Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

    a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

    b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

 

!!! IMPORTANT !!!

 Se interzice titularului:

    a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
    b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;

    c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;

    d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite. 

 

Stabilirea și plata drepturilor

Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.

 

Documente necesare:

- cerere tip;

- acte de identitate, pentru toti membrii familiei (copie și original);

- certificat de căsătorie, certificat grad de handicap (după caz);

- dovada veniturilor: adeverință de salariu (venit net), cupon de pensie, cupon de somaj,  alte indemnizatii;

- certificat de stare materială eliberată eliberat de Direcția de Taxe și Impozite locale a municipiului Piatra Neamț;

- adeverință care să ateste faptul că minorul pentru care se solicită dreptul este înscris într-o formă de învățământ preșcolar.