Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură, prin Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani, servicii în vederea menținerii, refacerii și dezvoltării capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Serviciile se oferă copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, care provin din familii aflate în situații de dificultate.

Activitățile educaționale specifice susțin dezvoltarea abilităților copiilor aflați în risc de separare de părinți, cât și îmbunătățirea mediului familial din care provin și sunt asigurate de o echipă multidisciplinară, formată din:

trei educatori specializați; 

un psiholog;

un asistent social;

un asistent medical;

un îngrijitor.

 

1. Localizare:

Activitatea Centrului de Zi pentru Preșcolari Castani se desfășoară în municipiul Piatra-Neamț, strada Castani, nr. 7, într-o clădire adecvată și adaptată serviciilor pe care le oferă, precum și particularităților beneficiarilor. Aceasta dispune de un număr suficient de spații pentru derularea tuturor tipurilor de activități în beneficiul copiilor și familiilor lor, inclusiv activități administrative, spații igienico-sanitare, sală de mese. Centrul de zi se află într-o zonă în care siguranța generală a copiilor nu este afectată și dispune de toate autorizațiile legale de funcționare.

Telefon: 0233.622.968

                                          

2. Programul centrului:

Programul zilnic al Centrului de Zi pentru Preșcolari Castani pentru copii, se desfășoară atât pe perioada anului școlar, cât și a vacanțelor școlare, de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-17:00.

Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani dispune de 30 de de locuri și asigură servicii sociale, educaționale, psihologice și de asistență medicală primară pentru copii de vârstă preșcolară.

 

3. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani își desfășoară activitatea conform prevederilor:

- Legii Asistenței Sociale nr. 292/ 2011, cu completările și modificările ulterioare;

- Legii nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr.867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

- H.G. nr. 49/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

- HCL nr. 71/ 2020, privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț, aprobate prin HCL nr. 42/ 2016.

 

4. Beneficiarii serviciilor sociale:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru preșcolari Castani” sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, care provin din familii care se află în situaţie de dificultate și au domiciliul/ reședința/ locuiesc faptic în municipiul Piatra-Neamț. 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea serviciilor în Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani sunt:

- copilul să aibă vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;

- copilul să provină dintr-o familiei care se află în situaţie de dificultate sau  în risc de excluziune socială;

- copilul a cărui familie domiciliază pe raza municipiului Piatra-Neamţ;

- copilul care are autonomie specifică vârstei  şi nu are probleme de sănătate, care să-l facă incompatibil cu colectivitatea.

 

5.  Dosarul pentru acordarea serviciilor sociale în Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani se înregistrează la Registratura Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5 și trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea părintelui/ reprezentantului legal;

b) actele de identitate ale părinților;

c) certificatul de căsătorie, după caz;

d) certificatele de naștere ale tuturor copiilor ai familiei, inclusiv al copilului pentru care se solicită acordarea serviciului social;

e) adeverinţa medicală a copilului  pentru care se solicită serviciul social, eliberată de medicul de familie;

f) documente care reflectă starea materială şi  bunurile deţinute de familia copilului: adeverinţă de salariat/ adeverinţă de la administraţia financiară, certificat de stare materială eliberat de Direcţia de Taxe şi Impozite, contract locuinţă/ o declaraţie din care rezultă că familia este tolerată în spaţiu)

g) sentinţă civilă de divorţ/ de încredinţare/ de stabilire domiciliu minor/ Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului  (unde este cazul).

 

6. Serviciile oferite copiilor în cadrul centrului

Activitățile educaționale se desfășoară în baza unui curriculum școlar corespunzător etapei preșcolare, avizat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. În vederea aplicării curriculei școlare astfel încât integrarea copiilor aflați în risc de exclusiune socială să fie realizată cu succes, echipa multidisciplinară, cu precădere educatorii specializați, adaptează activitatea educațională în funcție de nevoile identificate.

Copiii care frecventează Centrul de zi pentru preșcolari Castani, sub coordonarea educatorilor, participă la activități prin care se asigură:

• dezvoltarea fizică, a sănătății și a igienei personale;

• dezvoltarea socio-emoțională (jocuri de grup și acceptarea diferențelor de gen, etnie etc.);

• dezvoltarea capacității de învățare;
• dezvoltarea limbajului și a comunicării (implicare în activități de lectură, cântece, poezii, îmbogățirea vocabularului și încurajarea exprimării libere);
• dezvoltarea unui comportament civilizat, spirit civic, dezvoltarea simţului artistic prin metode şi mijloace specifice;

• învățarea și exersarea deprinderilor de viață independentă;
• dezvoltarea cognitivă și interacțiune socială.

De asemenea, în cadrul centrului se organizează periodic întâlniri cu părinții beneficiarilor pentru a dezvolta abilitățile parentale și îmbunătățirea comunicării intrafamiliale ceea ce conduce implicit la îmbunătățirea relațiilor interumane și integrarea normelor și regulilor stabilite de comunitate, prevenind astfel dependența socială și comportamemntele abuzive.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, prin implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copii noștri”, SMIS 129792, acordă serviciile integrate gratuit, în perioada 25 octombrie 2020 – 24 august 2023. Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.